jun 06 2017

Verdere stappen om GenX-emissies te verminderen

DORDRECHT – Chemours zet verdere stappen om de uitstoot van GenX-emissies te verminderen. Deze stappen zijn in lijn met de recente beslissingen van de provincie Zuid-Holland en een bewijs van de voortdurende inzet van het bedrijf voor het milieu. Men zal de luchtemissies van de GenX polymerisatie verwerkingshulpstof FRD903 verminderen tot maximaal 450 kg per jaar, de lozing in water verminderen tot maximaal 2.035kg per jaar en voldoen aan aanvullende eisen en voorwaarden om inzicht te krijgen in luchtemissies en waterafvoer door middel van meting, onderzoek en protocollen.

Het bedrijf zal echter in beroep gaan bij de Voorzieningenrechtbank in Den Haag tegen de beslissing van de provincie om de jaarlijkse luchtemissie van het thermisch ontledingsproduct E1 te beperken tot 450 kg, van het huidige vergunde niveau van 1.200 kg per jaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM) heeft in zijn publicatie “Evaluatie van stoffen die in de GenX-technologie van Chemours, Dordrecht worden gebruikt”, d.d. 12 december 2016, vastgesteld “dat er geen aanwijzingen zijn dat emissies naar de lucht van FRD902, FRD903 en E1 een risico voor de volksgezondheid vormen”.